Dan zul je me aanroepen en tot me bidden en ik zal naar je luisteren.

U hebt zojuist de belangrijkste pagina op onze website gevonden

We geloven in de kracht van gebed en we weten uit ons eigen leven dat het cruciaal is om te bidden. Wij hopen daarom dat deze gebeden jou kan helpen. We waarderen ook jouw gebeden voor ons, ons leven, onze missie en onze bediening.

Dagelijks gebed

Lieve Heer Jezus, ik kom om herstel te vinden in u, om mijn plaats in u te vernieuwen, mijn trouw aan u te bevestigen en al de genade en barmhartigheid te ontvangen die ik vandaag zo hard nodig heb. Ik eer u als mijn soevereine Heer, Ik geef elk aspect van mijn leven totaal aan u over. Ik geef u mijn lichaam als een levend offer. Ik geef u mijn hart, ziel, verstand en kracht. Ik geef u ook mijn geest. Bedek mij met uw bloed: mijn geest, ziel en lichaam. Ik vraag uw Heilige Geest om mijn eenheid met u te herstellen, mij te verzegelen in u en mij te leiden tijdens dit gebed.

Lieve God, heilige en zegevierende Drie-eenheid, u alleen bent al mijn aanbidding waard, u alleen komt mijn toewijding toe, al mijn lof en vertrouwen, heel mijn leven. Ik loof u, buig mij voor u en geef u mijn hart. Bij u zoek ik het leven. U bént het Leven en bent mijn leven geworden. Ik verwerp alle andere goden en afgoden. Ik geef u de plaats in mijn hart die u alleen waard bent. Ik belijd dat alles om u draait en niet om mij. U bent de held van dit verhaal. Vergeef mij al mijn zonden. Kijk of er iets in mij is wat u niet behaagt en maak het mij bekend. Breng alle overeenkomsten aan het licht die ik met de vijand heb gesloten, zodat ik me ervan kan bekeren en uw genade kan ontvangen.

Hemelse Vader, dank u dat u mijn liefhebt en dat u mij al hebt uitgekozen voordat u de wereld schiep. U bent mijn ware Vader – mijn schepper, mijn verlosser, mijn steun en mijn levensdoel. Ik heb u lief, ik vertrouw u, ik aanbid u. Dank u dat u mij uw liefde hebt betoond door uw enige Zoon te zenden als een offer waardoor ik leven heb ontvangen. Ik aanvaard Hem en heel Zijn werk. Dank u dat u mijn in Christus hebt inbegrepen, mijn zonden vergeeft, mij zijn rechtvaardigheid schenkt, mij compleet maakt in Hem. Dan u dat u mij levend maakt met Christus, dat u mij opwekt met Hem, dat ik samen met Hem aan uw rechterhand mag zitten, dat ik bekleed ben met zijn gezag en dat ik bekrachtigd ben door uw Heilige Geest. Ik aanvaard alles onder dankzegging en geef u de volledige zeggenschap over mijn leven.

Heer Jezus, dank u dat u voor mij gekomen bent en dat u mij hebt vrijgekocht met uw eigen leven. Ik eer u als mijn Heer. Ik aanvaard u van harte als mijn Verlosser. Ik ontvang alles wat door uw kruisiging is bereikt. Door uw bloed zijn al mijn zonden weggewassen is mijn oude natuur uitgewist en mijn hart voor God besneden. Door uw bloed zijn alle aanspraken op mijn leven krachteloos gemaakt. Ik neem mijn plaats in aan uw kruis en in uw dood, waardoor ik gestorven ben voor de zonde, de wereld, mijn eigen vlees en de boze. Ik ben met Christus gekruisigd. Ik neem mijn kruis nu op en kruisig mijn oude natuur met haar trots, ongeloof en afgoderij. Ik leg mijn oude natuur af. Ik stel het kruis van Christus tussen mij en alle mensen, geesten en dingen. Heilige Geest, laat de volheid van Christus’ kruis tot uitwerking komen in mijn leven. Ik aanvaard die onder dank en geef u de volledige zeggenschap over mij.

Heer Jezus, ik aanvaard u van harte als mijn nieuwe leven en als mijn heiliging. Ik aanvaard de overwinning van uw opstanding, waardoor ik ben opgewekt tot een nieuw leven, tot een nieuwe levenswandel, dood voor de zonde en levend voor God. Ik ben met Christus gekruisigd. Ik leef niet langer zelf, maar Christus leeft in mij. Ik mag regeren in het leven door u. Ik doe de nieuwe mens aan – heilig en nederig, rechtvaardig, zuiver en waarachtig. Christus is mijn leven. Hij geeft mij kracht. Jezus, ik aanvaard u oprecht als mijn gezagsdrager, die voor mij Satan en zijn rijk heeft overwonnen. Ik aanvaard de uitwerking van uw hemelvaart, waardoor Satan is veroordeeld en neergeworpen. Alle heerschappij in de hemel en op de aarde is aan u gegeven, Jezus, en ik heb mijn vervulling gevonden in u. Door uw hemelvaart ben ik met u gezet aan de rechterhand van de Vader en met u in een gezagspositie geplaatst. Ik stel mijn leven, mijn gezin, mijn huishouden en mijn omgeving onder uw gezag en heerschappij. Ik vertrouw erop dat uw werk – kruis, opstanding en hemelvaart – voldoende is voor de strijd tegen Satan, zijn rijk, zijn afgezanten, en allen die mij en mijn omgeving belagen. U woont in mij, en u bent machtiger dan hij die in de wereld is. Christus heeft mij het gezag gegeven om de machten van de boze te overwinnen. En ik maak gebruik van dat gezag tegen elke vijand in de naam van Jezus Christus.

Heilige Geest, ik wil de volle uitwerking van Christus’ hemelvaart in mijn leven zien. Ik aanvaard u als mijn advocaat, mijn trooster, mijn sterkte, mijn gids. Dank u dat u mij in Christus hebt verzegeld. Ik eer u als mijn Heer en vraag u mij in alle waarheid te leiden, mijn leven te zegenen en steeds verder in Jezus te brengen. Ik stel mijn leven helemaal voor u open – lichaam, ziel en geest. vervul mij, wees bij mij in alles wat ik doe. Laat de gaven in mijn werken die u op de Pinksterdag hebt gegeven. Vul mij opnieuw, Heilige Geest. Ik aanvaard u onder dankzegging en geef u de volle zeggenschap over mijn leven.

Hemelse Vader, dank u dat u mij alle geestelijke zegen hebt gegeven in Jezus Christus. Ik aanvaard die van harte en ik vraag de Heilige Geest ze allemaal in mijn leven uit te werken. Dan u voor het bloed van Jezus. Was ook vandaag mijn zonden en het kwaad van mij af met zijn bloed. Ik trek uw wapenrusting aan: de gordel van de waarheid, het harnas van de gerechtigheid, de sandalen om bereidwillig het evangelie van de vrede te verkondigen, evenals de helm van de verlossing. Ik neem het schild van het geloof op en het zwaard van de Geest – uw Woord – in de hand. Met deze wapens bestrijd ik de boze in uw naam. En bij alles wil ik bidden in de Geest, sterk zijn in u en in uw macht.

Vader, dank u voor uw engelen. Ik roep hen op om in de naam van Jezus Christus te strijden voor mij en mijn gezin. Laten zij mij mogen beschermen deze dag. Dank u voor degenen die voor mij bidden. Ik belijd dat ik hun gebeden nodig heb. Ik vraag u om hun uw geest te geven, zodat zij mij met hun gebed en voorbede kunnen blijven steunen. Nogmaals, ik roep de heerschappij van de Heer Jezus Christus uit over mijn leven, mijn gezin en mijn omgeving. Dit alles bid ik in de naam van Jezus Christus. Hem komt alle lof en dank toe.

Amen.

Ik kom tot u nu om een te worden in u, en neem mijn toevlucht tot u. Ik geef mijn leven aan u vandaag in elk opzicht – lichaam, ziel en geest, hart, verstand en wil. Bedek mij met uw bloed. Vul mij met uw Geest. Leid mij in elk opzicht. Ik vraag u om mij voor te bereiden op de komende Boot Camp. Bereid de weg voor mij. Bescherm mijn reis naar dit evenement. Laat niets me weg houden van alles wat U hebt bereid voor mij. Ik breng het kruis van mijn Heer Jezus Christus, over mijn leven de komende paar weken, en over mijn huis, mijn gezin, mijn werk. Ik verbreek elk plan van de vijand, die mij wil weerhouden te gaan, door de kracht van het Kruis en Bloed van Jezus Christus. Heer Jezus, stuur uw engelen om te waken over mij en me te beschermen. Ga voor mij uit in de dagen voorafgaand aan deze boot camp, en de reis daar heen, en in mijn tijd aldaar. Bereid de weg voor mij. In de tussentijd, neem ik mijn plaats in uw kruis, opstanding en hemelvaart. Ik breng het Koninkrijk van God en het gezag van Jezus Christus, over mijn leven, en over mijn domein. In de machtige naam van Jezus.
Amen.

De belangrijkste relatie in het universum is onze relatie met Jezus Christus. Kiezen om te geloven dat hij is wie hij beweerde te zijn – de Zoon van God en de enige weg naar redding – en hem door geloof te ontvangen als jouw Heer en Verlosser, is de belangrijkste handeling die iemand ooit zal doen. We willen leven en hij is leven. We hebben reiniging nodig en Hij is het levende water. Hier is een eenvoudig gebed als je je leven nog niet aan Jezus hebt gegeven en Hem hebt uitgenodigd in het jouwe:

Jezus, ik geloof dat je de Zoon van God bent, dat je aan het kruis stierf om me te redden van zonde en dood en om me te herstellen naar God de Vader. Ik kies er nu voor om me af te keren van mijn zonden, mijn egocentrisme en elk deel van mijn leven dat je niet bevalt. Ik kies jou. Ik geef mezelf aan jou. Ik ontvang je vergeving en vraag je om je rechtmatige plaats in mijn leven als mijn Redder en Heer in te nemen. Kom regeren in mijn hart, vul me met je liefde en je leven, en help me om een ​​persoon te worden die echt liefhebbend is – een persoon zoals jij. Herstel mij, Jezus. Leef in mij. Liefde door mij. Dank u God. In Jezus ‘naam bid ik.
Amen.

The idea is to meet @7 pm followed by the selected movie of the groups choice. We will provide snacks and drinks for the evening. 

What you need to know:

  • No cost
  • Home setting
  • Exclusively for attendees of Captivating 2019
  • The evening should finish around 9.30 pm

As soon as we have received the responses, we will send you an email confirmation with the selected date and location.

The evening will be held @ Landa’s home in Mitchell Park.

Count me in

Bruce Almighty

Pride & Prejudice

Bagger Vance