Dagelijks gebed

Lieve Heer Jezus, ik kom om herstel te vinden in u, om mijn plaats in u te vernieuwen, mijn trouw aan u te bevestigen en al de genade en barmhartigheid te ontvangen die ik vandaag zo hard nodig heb. Ik eer u als mijn soevereine Heer, Ik geef elk aspect van mijn leven totaal aan u over. Ik geef u mijn lichaam als een levend offer. Ik geef u mijn hart, ziel, verstand en kracht. Ik geef u ook mijn geest. Bedek mij met uw bloed: mijn geest, ziel en lichaam. Ik vraag uw Heilige Geest om mijn eenheid met u te herstellen, mij te verzegelen in u en mij te leiden tijdens dit gebed.

Lieve God, heilige en zegevierende Drie-eenheid, u alleen bent al mijn aanbidding waard, u alleen komt mijn toewijding toe, al mijn lof en vertrouwen, heel mijn leven. Ik loof u, buig mij voor u en geef u mijn hart. Bij u zoek ik het leven. U bént het Leven en bent mijn leven geworden. Ik verwerp alle andere goden en afgoden. Ik geef u de plaats in mijn hart die u alleen waard bent. Ik belijd dat alles om u draait en niet om mij. U bent de held van dit verhaal. Vergeef mij al mijn zonden. Kijk of er iets in mij is wat u niet behaagt en maak het mij bekend. Breng alle overeenkomsten aan het licht die ik met de vijand heb gesloten, zodat ik me ervan kan bekeren en uw genade kan ontvangen.

Hemelse Vader, dank u dat u mijn liefhebt en dat u mij al hebt uitgekozen voordat u de wereld schiep. U bent mijn ware Vader – mijn schepper, mijn verlosser, mijn steun en mijn levensdoel. Ik heb u lief, ik vertrouw u, ik aanbid u. Dank u dat u mij uw liefde hebt betoond door uw enige Zoon te zenden als een offer waardoor ik leven heb ontvangen. Ik aanvaard Hem en heel Zijn werk. Dank u dat u mijn in Christus hebt inbegrepen, mijn zonden vergeeft, mij zijn rechtvaardigheid schenkt, mij compleet maakt in Hem. Dan u dat u mij levend maakt met Christus, dat u mij opwekt met Hem, dat ik samen met Hem aan uw rechterhand mag zitten, dat ik bekleed ben met zijn gezag en dat ik bekrachtigd ben door uw Heilige Geest. Ik aanvaard alles onder dankzegging en geef u de volledige zeggenschap over mijn leven.

Heer Jezus, dank u dat u voor mij gekomen bent en dat u mij hebt vrijgekocht met uw eigen leven. Ik eer u als mijn Heer. Ik aanvaard u van harte als mijn Verlosser. Ik ontvang alles wat door uw kruisiging is bereikt. Door uw bloed zijn al mijn zonden weggewassen is mijn oude natuur uitgewist en mijn hart voor God besneden. Door uw bloed zijn alle aanspraken op mijn leven krachteloos gemaakt. Ik neem mijn plaats in aan uw kruis en in uw dood, waardoor ik gestorven ben voor de zonde, de wereld, mijn eigen vlees en de boze. Ik ben met Christus gekruisigd. Ik neem mijn kruis nu op en kruisig mijn oude natuur met haar trots, ongeloof en afgoderij. Ik leg mijn oude natuur af. Ik stel het kruis van Christus tussen mij en alle mensen, geesten en dingen. Heilige Geest, laat de volheid van Christus’ kruis tot uitwerking komen in mijn leven. Ik aanvaard die onder dank en geef u de volledige zeggenschap over mij.

Heer Jezus, ik aanvaard u van harte als mijn nieuwe leven en als mijn heiliging. Ik aanvaard de overwinning van uw opstanding, waardoor ik ben opgewekt tot een nieuw leven, tot een nieuwe levenswandel, dood voor de zonde en levend voor God. Ik ben met Christus gekruisigd. Ik leef niet langer zelf, maar Christus leeft in mij. Ik mag regeren in het leven door u. Ik doe de nieuwe mens aan – heilig en nederig, rechtvaardig, zuiver en waarachtig. Christus is mijn leven. Hij geeft mij kracht. Jezus, ik aanvaard u oprecht als mijn gezagsdrager, die voor mij Satan en zijn rijk heeft overwonnen. Ik aanvaard de uitwerking van uw hemelvaart, waardoor Satan is veroordeeld en neergeworpen. Alle heerschappij in de hemel en op de aarde is aan u gegeven, Jezus, en ik heb mijn vervulling gevonden in u. Door uw hemelvaart ben ik met u gezet aan de rechterhand van de Vader en met u in een gezagspositie geplaatst. Ik stel mijn leven, mijn gezin, mijn huishouden en mijn omgeving onder uw gezag en heerschappij. Ik vertrouw erop dat uw werk – kruis, opstanding en hemelvaart – voldoende is voor de strijd tegen Satan, zijn rijk, zijn afgezanten, en allen die mij en mijn omgeving belagen. U woont in mij, en u bent machtiger dan hij die in de wereld is. Christus heeft mij het gezag gegeven om de machten van de boze te overwinnen. En ik maak gebruik van dat gezag tegen elke vijand in de naam van Jezus Christus.

Heilige Geest, ik wil de volle uitwerking van Christus’ hemelvaart in mijn leven zien. Ik aanvaard u als mijn advocaat, mijn trooster, mijn sterkte, mijn gids. Dank u dat u mij in Christus hebt verzegeld. Ik eer u als mijn Heer en vraag u mij in alle waarheid te leiden, mijn leven te zegenen en steeds verder in Jezus te brengen. Ik stel mijn leven helemaal voor u open – lichaam, ziel en geest. vervul mij, wees bij mij in alles wat ik doe. Laat de gaven in mijn werken die u op de Pinksterdag hebt gegeven. Vul mij opnieuw, Heilige Geest. Ik aanvaard u onder dankzegging en geef u de volle zeggenschap over mijn leven.

Hemelse Vader, dank u dat u mij alle geestelijke zegen hebt gegeven in Jezus Christus. Ik aanvaard die van harte en ik vraag de Heilige Geest ze allemaal in mijn leven uit te werken. Dan u voor het bloed van Jezus. Was ook vandaag mijn zonden en het kwaad van mij af met zijn bloed. Ik trek uw wapenrusting aan: de gordel van de waarheid, het harnas van de gerechtigheid, de sandalen om bereidwillig het evangelie van de vrede te verkondigen, evenals de helm van de verlossing. Ik neem het schild van het geloof op en het zwaard van de Geest – uw Woord – in de hand. Met deze wapens bestrijd ik de boze in uw naam. En bij alles wil ik bidden in de Geest, sterk zijn in u en in uw macht.

Vader, dank u voor uw engelen. Ik roep hen op om in de naam van Jezus Christus te strijden voor mij en mijn gezin. Laten zij mij mogen beschermen deze dag. Dank u voor degenen die voor mij bidden. Ik belijd dat ik hun gebeden nodig heb. Ik vraag u om hun uw geest te geven, zodat zij mij met hun gebed en voorbede kunnen blijven steunen. Nogmaals, ik roep de heerschappij van de Heer Jezus Christus uit over mijn leven, mijn gezin en mijn omgeving. Dit alles bid ik in de naam van Jezus Christus. Hem komt alle lof en dank toe.

Amen.

×